• 1. Statut Zespołu Szkolne-Przedszkolnego - link

     2. Regulamin zdalnego nauczania - link

     3. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania - link: WZO

     4. Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Świerzawie
         - link 1 - link 2: zadania: link

     5. Procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków - link

     6. Regulamin gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - 1   2   3   4   5  

     7. Uchwała nr XIV/86/2019 Rady Miejskiej w Świerzawie z dnia 31.10.2019 w sprawie
          ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania 
          nauczycielom dodatków - link

     8. Procedura nadania imienia Szkole Podstawowej w Świerzawie - link

     9. Procedury wydawania duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych i innych druków szkolnych - link

     10. Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - link