• 1. Statut Zespołu Szkolne-Przedszkolnego - link

     2. Regulamin zdalnego nauczania - link

     3. Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - link

     4. Procedury wydawania duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych i innych druków szkolnych - link

     5. Procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków - link

     6. Regulamin gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - 1   2   3   4   5  

      7. Uchwała nr XIV/86/2019 Rady Miejskiej w Świerzawie z dnia 31.10.2019 w sprawie
          ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania 
          nauczycielom dodatków - 1   2   3   4   5   6   7   8

     8. Procedura nadania imienia Szkole Podstawowej w Świerzawie - link